Ochrana osobních údajů

Obchodní podmínky společnosti BRALEP s.r.o.

1. Všeobecně:
Prodávající v rámci své podnikatelské činnosti vyrábí a prodává stavební chemii a další doplňkový sortiment (dále jen zboží).
Veškerý prodej zboží bude uskutečňovat za podmínek uvedených v písemných objednávkách kupujícího.

2. Objednávky zboží:
Objednávky se přijímají pouze v písemné formě (poštou na adresu: BRALEP s.r.o., Ledčice 233, 277 08 Ledčice, nebo e-mailem fakturace@bralep.cz) nejpozději do 13.00 hodin před závozovým dnem. Objednávka kupujícího se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy. Jednotlivé objednávky budou pokládány za jednotlivé dodatky k obchodní rámcové smlouvě (dále jen ORS). Objednávka musí obsahovat specifikaci objednaného zboží, množství a balení, požadovaný termín plnění a místo plnění. Kupní smlouva je uzavřena, jestliže prodávající dodá objednané zboží kupujícímu. Kupující se zavazuje za podmínek dále stanovených od prodávajícího objednané zboží odebrat a zaplatit. Kupní cena zboží se stanoví na základě ceníku prodávajícího platného v den doručení objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen ceník, viz.příl.č.2 ORS). Aktuální ceník je k dispozici u prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli aktuální ceník změnit a zavazuje se archivovat veškeré změny v ceníku s uvedením data změny, a to nejméně po dobu jednoho roku. Nový ceník bude zaslán minimálně měsíc před jeho platností. Prodávající se zavazuje, že objednané zboží dodá kupujícímu v termínu uvedeném v objednávce, který však nesmí být kratší než 10 pracovních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. Dodací podmínky:
Místem plnění je místo dodání uvedené kupujícím na objednávkách.
Doprava konečným zákazníků pro objednávky e-shopů je možná pouze po vzájemné dohodě.
Náklady na přepravu na místo plnění (pouze ČR) při objednávce zboží v hodnotě nad 5 000,- Kč bez DPH nese prodávající. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy mu s ním prodávající umožní nakládat v dojednaném místě plnění. Kupující je povinen řádně dodané zboží prohlédnout, převzít a jeho převzetí prodávajícímu písemně potvrdit na dodací list. Dodávka se považuje za splněnou převzetím zboží kupujícím. Prodávající spolu s dodávkou zboží předá kupujícímu dodací list, pokud se strany nedohodnou jinak v rámci objednávky. Fakturu zašle prodávající kupujícímu nejpozději do pěti pracovních dnů e-mailem nebo písemně. Pokud ze strany objednatele dojde k nepřevzetí zboží, vyhrazuje si prodávající právo na zpoplatnění nákladů na dopravu. Prodávající si vyhrazuje právo zpoplatnit náklady na dopravu zboží uskutečněnou na žádost kupujícího mimo závozový den. Objednané a dodané zboží nelze vracet prodávajícímu. Doklady k výrobkům, jako jsou bezpečnostní listy, technické listy, certifikáty, prohlášení o shodě, si může kupující vyžádat u prodejce, nebo jsou k dispozici na www.bralep.cz.

4. Cenové a platební podmínky
Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu za dodané zboží na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím ve lhůtě splatnosti v daňovém dokladu (faktuře) uvedené.
Daňový doklad (faktura) musí obsahovat tyto náležitosti:
• Označení dokladu a jeho pořadové číslo.
• Obchodní firmu prodávajícího a kupujícího, jejich sídlo, popř. bydliště a místo podnikání.
• Údaje o zápisu prodávajícího do OR.
• IČO a DIČ prodávajícího a kupujícího.
• Název peněžního ústavu včetně kódu a čísla účtu, na který má být prováděna platba.
• Datum vystavení dokladu a datum splatnosti.
• Datum a místo uskutečnění zdanitelného plnění.
• Název zboží.
• Cena za jednotku množství a odděleně daň z přidané hodnoty.
Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost nebo má jiné vady v obsahu. Na vrácené faktuře je povinen vyznačit důvod vrácení. Prodávající je povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Vrácení faktury nemá vliv na lhůtu splatnosti.

5. Jakost, provedení a balení zboží
Veškeré dodávané zboží je označeno a baleno v souladu s jednotným harmonizovaným klasifikačním systémem dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP).
Zboží je řádně zabaleno a opatřeno pro přepravu tak, aby na něm nedošlo ke škodám a byla zajištěna jeho ochrana. V případě zjištění poškozeného obalu až po převzetí zboží, kupující ztrácí právo zásilku vrátit.
Prodávající prohlašuje, že veškeré dodávané zboží je baleno v obalech, které splňují podmínky zákona č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění. Prodávající dále prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o zajištění plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů s autorizovanou společností ve smyslu zákona o obalech (EKO-KOM). Prodávající se zavazuje, že na vyžádání kupujícího do 7 dnů předloží kupujícímu prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh, které bude mít vyplněné veškeré požadované náležitosti dle zákona. Prodávající odpovídá za správnost všech předložených dokladů, zejména Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh.

6. Záruka za jakost
Prodávající prohlašuje, že při dodržení skladovacích podmínek si dodané zboží uchová deklarované vlastnosti po dobu uvedenou na obalu, počínaje datem výroby.
Vadné zboží je kupující povinen uskladnit odděleně od ostatního zboží.

7. Reklamační řád
a) Postup řešení reklamace
Vady spočívající v kvalitě zboží je kupující povinen písemně reklamovat u prodejce (poštou, e-mailem).
Oprávněnost každé reklamace bude ověřena v místě realizace nebo skladování nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího přijetí nebude-li dohodnuto jinak.
O reklamaci bude sepsán „Reklamační protokol“. Formulář protokolu bude pečlivě a úplně vyplněn a podepsán přítomnými osobami.
Kupující je povinen zajistit výrobní šarže reklamovaného výrobku, zbytky reklamovaného výrobku, případně vzorky odebrané z místa. O reklamaci bude rozhodnuto dle zákona do 30 dnů od jejího přijetí obchodně-technickým poradcem společnosti Bralep s.r.o.
Kupující obdrží písemně závěr reklamace.
V případě uznání reklamace je povinen prodávající se do 30 dnů dohodnout s kupujícím buď na odstranění vad nebo na slevě z ceny zboží. Reklamační řízení nemá vliv na splatnost faktur.
b) Podmínky pro přijetí reklamace
Reklamovat lze pouze výrobky po dobu jejich skladovatelnosti.
Nelze uplatnit reklamaci na výrobky, u kterých nebyly při jejich skladování dodrženy skladovací podmínky a dále na výrobky, které nebyly aplikovány v souladu s návodem k použití uvedeném na obalu výrobku nebo v technickém listu daného výrobku.
Na reklamace získané zprostředkovaně (není přímý kontakt na pracovníka) a na reklamace, kdy není možné provést šetření na místě, nejsou zajištěny vzorky reklamovaného výrobku nebo nejsou dodány obaly s číslem šarže, se nahlíží pouze jako na informativní připomínku, nikoliv reklamaci.
Výrobce plně ručí za kvalitu výrobku, kterou stanovuje PN. Protože nemá vliv na podmínky při zpracování a odborné provedení práce, nemůže převzít zodpovědnost za výslednou kvalitu díla. Za daných podmínek doporučuje předem provést praktickou zkoušku.

8. Smluvní pokuty, úroky z prodlení
V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% nebo dle platných zákonů z dlužné částky za každý den.
V případě, že nebude dodržena splatnost faktur nebo smluvní podmínky ze strany kupujícího, není prodávající povinen akceptovat nové objednávky od kupujícího ani plnit vzájemné dohody dle rámcové obchodní smlouvy.
V případě, že nebude dodržena splatnost faktur, má prodávající právo uplatnit na kupujícím náhradu nákladů na vymáhání pohledávek, včetně právního zastoupení.

9. Vyšší moc
Prodávající je osvobozen od splnění smluvních závazků v případě, že k tomu došlo v důsledku vyšší moci.
Pod vyšší mocí se rozumí neobvyklé, nepředvídatelné a neodvratitelné události, které nastanou po podpisu ORS a které jsou mimo kontrolu smluvních stran a znemožňují plnění smluvních závazků (např. válka, záplavy, požáry, přírodní a dopravní katastrofy atd.)

10. Ostatní ustanovení
Adresou účastníků smlouvy pro doručování jakýchkoli písemností se rozumí adresy v záhlaví smlouvy. V případě změny v údajích adresy pro doručování se obě smluvní strany zavazují neprodleně o tomto vyrozumět druhou smluvní stranu doporučeným dopisem.
Kupující bude efektivně podporovat prodej zboží ve své prodejní síti pomocí reklamy, korespondence, prospektů a literatury a dalšími vhodnými způsoby. Za tímto účelem bude prodávající zásobovat kupujícího marketingovým materiálem o zboží, jako jsou informace o nových výrobcích, specifikace, prospekty, technické listy apod.                                                                            V případě prodeje přes internetový obchod se kupující zavazuje dodržovat cenovou politiku, sleva výrobků nesmí být vyšší než 20 % ze základních cen uvedených v ceníku výrobků BRALEP s.r.o.    Prodávající účtuje opotřebení palet na každou použitou paletu ve výši 39,-Kč + DPH. Pokud kupující paletu nevrátí, bude provedeno vyúčtování: 1 paleta – 490,-Kč + DPH. Při vrácení palety kupujícím do 30 dnů bude vystaven dobropis ponížený o opotřebení palety. Prošlé zboží nelze v žádném případě vracet prodávajícímu k likvidaci. V případě schváleného svozu materiálu od zákazníka zpět do Bralepu, bude účtován manipulační poplatek ve výši 10 % z ceny materiálu. Vrácení zboží je možné max. do 60 dnů od dodání kupujícímu. Nárok na bonus mají partneři, kteří dodržují lhůty splatnosti faktur, překročili dohodnutý odběr za 12 měsíců a dodržují všechna ustanovení ORS včetně příloh.